Zmiany w prawie pracy 2023 - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zmiany w prawie pracy 2023

Zmiany w prawie pracy 2023

Od 1 stycznia wchodzi w życie zmieniony Kodeks Pracy. Sprawdź, na czym będą polegały zmiany w prawie pracy 2023 i co możesz dzięki nim zyskać.

Skąd zmiany w prawie pracy 2023?

Elementem prawa pracy jest Kodeks Pracy, w którym w 2023 roku zachodzą zmiany. Są one związane z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi pracy zdalnej, kontroli trzeźwości oraz urlopów, w tym opiekuńczych. Zmienią się również zasady wypowiadania umowy o pracę osobom zatrudnionym na umowy na czas określony. Prawo pracy obejmuje postanowienia Kodeksu Pracy i inne akty stworzone na jego podstawie a także układy zbiorowe pomiędzy pracodawcą i pracownikami oraz regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy

Prawo pracy 2023 a praca zdalna

Pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu nadzwyczajnego lub epidemii i przez 3 miesiące po ich odwołaniu. Pracownik będzie mógł też wnioskować o pracę zdalną pod warunkiem, że jej czas nie będzie przekraczał 24 dni w roku. Taki wniosek pracownik będzie mógł złożyć pisemnie lub elektronicznie, a pracodawca może mu odmówić, ale będzie musiał podać przyczyny. Odmowa pracy zdalnej przez pracodawcę nie będzie możliwa, gdy pracownik ma dziecko do 4 roku życia, ma dziecko niepełnosprawne lub wymagające specjalnej troski, opiekuje się członkiem najbliższej rodziny lub jest kobietą w ciąży. Pracodawca będzie się też mógł umówić z pracownikiem na pracę zdalną już przy zawieraniu umowy o pracę. Zasady tej pracy będą ustalane przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Kodeks Pracy 2023 określa też prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika podczas pracy zdalnej.

Pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracowników

Zasady dotyczące kontroli trzeźwości muszą być zawarte w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Na ich podstawie kontrolę może zlecić pracodawca i może ona dotyczyć tylko wskazanych osób. Sposób przeprowadzania kontroli pracowników oraz jej czas i częstotliwość określi pracodawca. Musi się ona jednak odbywać w sposób, który nie narusza godności oraz innych dóbr pracownika. Pracodawca musi poinformować o kontroli pracowników dwa tygodnie wcześniej, może też skontrolować trzeźwość tych, którzy pracują zdalnie.

Zmiany w prawie pracy pracy 2023 a urlop opiekuńczy

Każdemu pracownikowi przysługiwało będzie 5 dni urlopu opiekuńczego. Będzie przysługiwał kiedy pracownik będzie zmuszony opiekować się dzieckiem, małżonkiem lub rodzicami z ważnych powodów medycznych. Pracownik chcący go wykorzystać powinien złożyć wniosek pisemny z uzasadnieniem co najmniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem. Ten urlop nie zapewnia prawa do wynagrodzenia za dni urlopowe, ale będzie się wliczał do okresu zatrudnienia.

Urlop z tytułu siły wyższej

To zwolnienie od pracy z tytułu działania siły wyższej – w przypadku nagłych wypadków rodzinnych. Będą to dwa dni urlopu lub 16 godzin rocznie z wynagrodzeniem za te dni w wysokości 50% zarobków.

Zmiany w prawie pracy 2023 – urlop rodzicielski, macierzyński i tacierzyński

Od 1 stycznia 2023 roku urlop rodzicielski będzie się dzielił na dwie części – macierzyński i tacierzyński. Każde z rodziców będzie mogło wziąć 2 miesiące takiego urlopu, które niewykorzystane – przepadną. Nie będzie natomiast takiej możliwości, że ojciec zrzeka się swojej części urlopu na rzecz matki. Jest to urlop płatny. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Zmiany w umowach o pracę

Nowy kodeks pracy ma ograniczyć umowy o zakazie konkurencji, a także zatrudnianiu na okres próbny. Pracownik zatrudniony na okres próbny kolejną umowę po pół roku już będzie podpisywał na stałe. Jeśli umowa na czas określony nie zostanie mu przedłużona, pracodawca będzie musiał to uzasadnić. Ponadto pracownik będzie miał prawo raz w roku wystąpić o zmianę sposobu zatrudnienia na korzystniejszy dla siebie.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >