Czternasta emerytura 2024. Jak przyznawana będzie 14. emerytura? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Czternasta emerytura 2024. Jak przyznawana będzie 14. emerytura?

Czternasta emerytura 2024. Jak przyznawana będzie 14. emerytura?

Od 2024 roku 14. emerytura będzie świadczeniem stałym i wypłacanym corocznie. Nie będzie przysługiwać jednak każdemu. Jakie warunki należy spełnić, by znaleźć się w gronie szczęśliwców? Oto zasady przyznawania czternastej emerytury w 2024 roku.

19 lipca 2023 roku podpisano ustawę o kolejnym corocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Dzięki temu 14. emerytura będzie wypłacana w stałej – corocznej formie. Sprawdź, komu przysługiwać będzie „czternastka”, a kto będzie się musiał obejść smakiem.

Zobacz także: Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Komu przysługuje świadczenie?

Komu przysługiwać będzie 14. emerytura?

Według ustawy, z „czternastki” skorzystają osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia będą beneficjentami:

 1. emerytur i rent wypłacanych z FUS (o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 2. rent wypłacanych z tytułu wypadków przy pracy (o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 3. innych rent o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków, a także chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 4. renty socjalnej (o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej),
 5. okresowej emerytury kapitałowej (o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych),
 6. emerytury pomostowej (o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych),
 7. okresowej emerytury rolniczej (o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw),
 8. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego (o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych).

Zobacz także: Banknoty i monety z PRL-u nadal w cenie. Tych nominałów poszukują kolekcjonerzy

Dla kogo 14. emerytura? Zasady przyznawania.

O czternastą emeryturę mogą ubiegać się także osoby, które pobierają:

 1. świadczenia o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r.),
 2. świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego KRUS, (o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),
 3. świadczenia wypłacanego kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.,
 4. świadczenia związanego z zaopatrzeniem emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.),
 5. świadczenia o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, a także Służby Więziennej oraz ich rodzin (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.),
 6. świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych),
 7. świadczenia tzw. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych),
 8. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).

Zobacz także: Długa droga na szczyt. Historia piosenki „Goldfinger” Shirley Bassey

Kto nie skorzysta z 14. emerytury?

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, kolejne świadczenie pieniężne nie będzie dla każdego. Komu nie będzie przysługiwać dodatkowe wsparcie finansowe od państwa?

„Czternastka” nie będzie przysługiwała osobom, którym prawo do świadczenia głównego zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia.

Warto zwrócić uwagę, że w razie wystąpienia zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia głównego, osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Natomiast przy ustalaniu prawa do niego i jego wysokości przyjmuje się sumę wypłacanych świadczeń.

Jedno świadczenie będzie przysługiwać także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to zostanie także proporcjonalnie podzielone na osoby uprawnione do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne pobierane z tytułu renty rodzinnej będzie podlegało podziałowi odpowiednio do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem uprawnionych do renty socjalnej. Osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej będzie przysługiwało kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Zobacz także: Nagroda Nobla została zwiększona. Nobliści otrzymają o milion więcej

Jaka będzie wysokość świadczenia?

Na kwotę dodatkowego świadczenia będzie miała wpływ wysokość otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itd.). Wysokość świadczenia dodatkowego będzie zatem równa:

 • kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie (aktualnie jest to kwota 1588,44 zł) – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł,
 • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Jednak kwota dodatkowego świadczenia nie będzie mogła być mniejsza niż 50 zł. Poniżej tej kwoty świadczenie nie będzie przyznawane. Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

W bieżącym roku 13. i 14. emerytura zostały na stałe wpisane do systemu świadczeń społecznych. Oznacza to, że w 2024 roku emerytury i renty wzrosną aż trzykrotnie. Pierwsza podwyżka nastąpi zgodnie z terminem rokrocznej waloryzacji emerytur 1 marca, natomiast już w kwietniu 2024 seniorzy otrzymają kolejne przelewy w ramach 13 emerytur.

Zobacz także: Poznajesz tych młodzieńców? Tak wyglądaliby dziś znani wieszcze

O 14. emeryturze dowiesz się więcej z wiadomości Radia Pogoda!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >