Renta planistyczna – co to jest, kiedy trzeba ją zapłacić i jak określana jest jej wysokość? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Renta planistyczna – co to jest, kiedy trzeba ją zapłacić i jak określana jest jej wysokość?

Renta planistyczna – co to jest, kiedy trzeba ją zapłacić i jak określana jest jej wysokość?

,

Dowiedz się, czym jest renta planistyczna (zwana też opłatą planistyczną) i kiedy trzeba się przygotować na jej opłacenie.

Nie każdy posiadacz nieruchomości wie, że po jej sprzedaży może ciężyć na nim obowiązek wniesienia opłaty planistycznej. Jest to danina, która zachodzi w specyficznym momencie i nie każdy musi ponosić tę daninę. Często wielu sprzedających nieruchomość o istnieniu renty planistycznej dowiaduje się już po transakcji, kiedy otrzymuje od władz gminy pismo z wezwaniem do opłacenia należności. Wyjaśniamy, dlaczego tak jest.

Renta planistyczna – po co powstała?

Opłata planistyczna to danina, która ma na celu zrekompensowanie gminie wydatków, które ta poniosła podczas uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ma też na celu zachęcenie gminy do sprzedaży atrakcyjnych terenów z przeznaczeniem pod inwestycje.

Kto musi płacić rentę planistyczną?

Przepisy regulujące opłatę planistyczną znajdują się w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 36 – 37). Zgodnie z ustawa opłatę musi ponieść sprzedający nieruchomość, jeśli na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki. Trzeba ja zapłacić, jeśli sprzeda się nieruchomość w okresie do 5 lat od dnia wejścia w życie planu. W takim przypadku notariusz poinformuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o fakcie sprzedaży i w ciągu 7 dni od spisania aktu notarialnego prześle mu wypis z jego treści. Gdy dany organ otrzyma taką informację, wówczas powiadamia sprzedawcę nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty. Następnie ten organ prześle decyzję ustalającą opłatę.

Sprawdź też:

Ile wynosi opłata planistyczna?

Ta opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawkę ustala rada gminy w planie miejscowym. Opłata jest jednorazowa a wartość nieruchomości ustalana jest na dzień jej sprzedaży. Decyzję o wysokości renty planistycznej można zażądać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydania jeszcze przed sprzedażą nieruchomości, ale wówczas trzeba mieć na uwadze, że po transakcji zostanie ona naliczona ponownie, według wartości nieruchomości na dzień sprzedaży.

Kiedy nie płaci się renty planistycznej zbywając nieruchomość?

Jeśli w uchwale rady gminy nie ustalono stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, to wówczas się jej nie pobiera. Jeśli mimo to organ administracyjny wyda decyzję ustalającą wysokość renty planistycznej, to wówczas taka decyzja nie ma podstawy prawnej i może być zaskarżona. Również jeśli w nowo uchwalonym planie przeznaczenie nieruchomości jest takie samo jak w planie poprzednio obowiązującym, to gmina nie może żądać wniesienia tej opłaty.

Jeśli przekazuje się nieodpłatnie następcy nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, to wówczas takie osoby są zwolnione z płacenia renty planistycznej. Jeśli jednak następca sprzeda tę nieruchomość w ciągu do 5 lat od dnia obowiązywania planu, to wówczas zapłaci on rentę planistyczną.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >