Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi i jak długo można go otrzymywać? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi i jak długo można go otrzymywać?

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi i jak długo można go otrzymywać?

Dowiedz się, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku, ile wynosi czas trwania tego świadczenia oraz kto nie jest uprawniony do jego otrzymywania.

Wyjaśniamy, jaka będzie obowiązywać kwota tego świadczenia w 2022 roku i kiedy może ulec zmianie. Dowiedz się też, kto jest uprawniony do tego świadczenia, a kto nie.

Kto ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Mogą się o niego starać osoby, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie w urzędzie pracy przepracowały co najmniej 365 dni. W okres zatrudnienia nie są wliczane dni przebywania na urlopach bezpłatnych, jeżeli te okresy były dłuższe niż 30 dni. Aby otrzymywać to świadczenie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, wykazać że za przepracowany minimum rok otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek otrzymają osoby, które nie tylko spełnia powyższe warunki, ale też nie ma dla nich propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego.

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – jakiej jest wysokości?

To świadczenie waloryzowane jest raz w roku – 1 czerwca, w oparciu o ceny towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Dane te pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. 1 czerwca 2021 roku wysokość świadczenia ustalono na 1240,80 zł za pierwsze trzy miesiące.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy. Jeśli więc:

 • staż pracy wynosi poniżej 5 lat, to kwota wynosi 80% zasiłku podstawowego;
 • staż pracy mieści się w przedziale 5-20 lat, wynosi 100% zasiłku podstawowego, czyli 1240,80 zł;
 • legitymujesz się stażem pracy powyżej 20 lat, to kwota wyniesie 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek podstawowy wynosi 1240,80 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania. Po upływie 90 dni kwota zmniejsza się do poziomu:

 • 779,52 zł (80% zasiłku podstawowego);
 • 974,40 zł (100% zasiłku podstawowego);
 • 1169,28 zł (120% zasiłku podstawowego).

Powyższe kwoty będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku, czyli do chwili kolejnej waloryzacji.

Sprawdź też:

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie to można pobierać maksymalnie:

 • przez 180 dni (mieszkańcy powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju);
 • przez 365 dni dla mieszkańców powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; dla osób powyżej 50. roku życia i posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku; dla osób mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie; dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku może zostać skrócony o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku. Może też zostać wydłużony o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu,

Kto nie otrzyma tego świadczenia?

Na to świadczenie nie mogą liczyć osoby, które:

 • otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • w okresie pół roku przed rejestracją w UP została zwolniona dyscyplinarnie z pracy;
 • nie wzięły udziału w szkoleniu, stażu lub innej formie aktywności, pomimo skierowania z urzędu pracy;
 • są w trakcie odbywania odpłatnej praktyki absolwenckiej, jeśli świadczenie przekracza połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • uzyskała odszkodowanie za za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • w okresie pół roku przed rejestracją w UP rozstały się z pracodawcą za porozumieniem stron albo przez wypowiedzenie. Od tej reguły wyjątkiem są: upadłość i likwidacja miejsca pracy; zwolnienia za które odpowiada pracodawca; odejście z pracy z powodu ciężkich naruszeń obowiązków przez pracodawcę albo wypowiedzenie za porozumieniem stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Zasiłek dla bezrobotnych – o czym pamiętać

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2022 rkou?

Wysokość świadczenia ustalono na 1240,80 zł za pierwsze trzy miesiące. Kwota ta może zostać zmieniona 1 czerwca 2022 roku.

Jak długo maksymalnie można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Przez okres 180 lub 365 dni, cho ten czas może zostać skrócony lub wydłużony – w zależności od sytuacji danej osoby.

Kto nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych?

Na pewno nie otrzyma go osoba, która w okresie pół roku przed rejestracją w urzędzie pracy została zwolniona dyscyplinarnie z pracy.

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >