Ulga rehabilitacyjna 2023 - co można odliczyć - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Ulga rehabilitacyjna 2023 – co można odliczyć

Ulga rehabilitacyjna 2023 – co można odliczyć

Przy rozliczaniu podatku PIT można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy to nie tylko niepełnosprawnych – sprawdź, kto i co może sobie odliczyć.

Czym jest ulga rehabilitacyjna 2023

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Przysługuje ona nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również opiekunom, którzy mają takie osoby na utrzymaniu. Jednak w tym przypadku dochód niepełnosprawnego nie przekroczył 16061,28 zł. Za niepełnosprawną uważa się osobę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności i pobiera z tego tytułu rentę, lub która nie ukończyła 16 roku życia, a ma orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast za opiekunów osób niepełnosprawnych uważa się osoby, które opiekują się współmałżonkiem, dziećmi własnymi i przysposobionymi, dziećmi obcymi przyjętymi na wychowanie, pasierbami, rodzicami, rodzicami współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Jak odliczyć wydatki na osobę niepełnosprawną?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy do zeznania podatkowego dołączyć PIT/0. Wymagane są też dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną oraz dowody na poniesione koszty. Jednak tych dokumentów nie dołącza się do zeznania podatkowego, ale trzeba je przechowywać przez 5 lat.

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej 2023

Koszty, które ponosi obywatel w związku z niepełnosprawnością swoją lub członka rodziny dzielimy na limitowane i nielimitowane.

Wydatki nielimitowane, czyli takie, przy których można odliczyć całą wydaną kwotę to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • wydatki poniesione w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi lub leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane odliczane w ramach ulgi

Tu można odliczyć tylko część wydanej kwoty, do wysokości 2280,00 zł. Wydatki limitowane to:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne.

Warto wspomnieć, że wydatki poniesione na leki można odliczyć pod warunkiem, że przepisał je lekarz na stałe lub czasowo. Leki muszą jednak spełniać warunki opisane w prawie farmaceutycznym, w ustawie z dnia 6 września 2001 roku.

ZOBACZ TEŻ:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >