Świadczenie przedemerytalne – dla kogo?

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby o długim stażu pracy, które straciły pracę z winy pracodawcy, zanim osiągnęły wiek emerytalny. Muszą jednak spełnić warunki dotyczące wieku i stażu pracy, a także w określonych terminach zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Od 1 marca 2020 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1210,99 zł. Można o nie wystąpić po utracie pracy nie z własnej winy, np. w ramach zwolnień grupowych, z powodu likwidacji stanowiska czy bankructwa lub niewypłacalności zakładu. Świadczenie nie należy się, jeśli pracownik sam się zwolnił lub został zwolniony dyscyplinarnie.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie tzw. warunki wspólne i indywidualne.

Warunki wspólne konieczne do przyznania świadczenia przedemerytalnego

Aby spełnić warunki wspólne, trzeba:

 • przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal być zarejestrowanym jako bezrobotny,
 • w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskać odpowiednie zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające wszystkie powyższe fakty,
 • w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Osoba, która podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych pracowała w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych albo innej pracy zarobkowej, a zatrudnienie to zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia końca zatrudnienia.

Warunki wspólne są konieczne, ale niewystarczające.

Spełnienie warunków wspólnych obowiązuje wszystkich ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, ale ich spełnienie nie wystarczy. Aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, konieczne jest jeszcze spełnienie warunków indywidualnych. Zależą one m.in. od stażu pracy, wieku, ustania stosunku pracy i są różne dla różnych grup osób.

Warunki indywidualne konieczne do otrzymania świadczenia:

Osoby, które utraciły pracę z winy pracodawcy

O świadczenie przedemerytalne po utracie pracy z winy pracodawcy mogą się ubiegać osoby, które do dnia rozwiązania stosunku pracy pracowały u niego ponad sześć miesięcy i:

 • ukończyły co najmniej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) oraz mają co najmniej 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) lub
 • ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz mają co najmniej 30 lat stażu pracy (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni), lub
 • mają co najmniej 35 lat stażu pracy (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) niezależnie od wieku, lub
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy udowodnią co najmniej 34 lata stażu pracy (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni).

O świadczenie przedemerytalne mogą też występować osoby, które utraciły pracę z winy pracodawcy i przez co najmniej 10 lat pracowały przy produkcji wyrobów zawierających azbest i mają co najmniej 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).
W świadectwie pracy lub zaświadczeniu powinna być podana informacja, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy.
Do stażu pracy liczą się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość

Osoby w takiej sytuacji mogą się ubiegać o świadczenie przedemerytalne, jeśli:

 • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły nieprzerwanie pozarolniczą działalność gospodarczą co najmniej przez 24 miesiące i za ten okres opłaciły składki na ubezpieczenia społeczne, oraz
 • do dnia ogłoszenia upadłości ukończyły co najmniej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mają co najmniej 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), oraz
 • postanowienie o upadłości wydał sąd.

Renciści

O świadczenie przedemerytalne mogą także wnioskować renciści, którym ZUS odebrał rentę, jeśli:

 • przez co najmniej pięć lat nieprzerwanie pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • mają ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i min. 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych,
 • w ciągu 30 dni od chwili ustania prawa do renty zarejestrowali się w urzędzie pracy.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych

O świadczenie przedemerytalne może także wnioskować po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeśli:

 • pobierał to świadczenie lub zasiłek nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni oraz
 • ma ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i min. 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu pracy.
 • w ciągu 60 dni od chwili ustania prawa do świadczenia lub zasiłku zarejestrował się w urzędzie pracy.

Trzeba pamiętać, że aby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego poza wyżej wymienionymi warunkami indywidualnymi trzeba jednocześnie spełnić warunki wspólne.

Co warto wiedzieć o świadczeniu przedemerytalnym

Czy o świadczenie emerytalne mogą się ubiegać osoby, które zostały zwolnione dyscyplinarnie?

Nie. O świadczenie emerytalne mogą się ubiegać osoby o długim stażu pracy, które straciły pracę z winy pracodawcy.

Czy o świadczenie emerytalne mogą się ubiegać renciści?

O świadczenie przedemerytalne mogą także wnioskować renciści, którym ZUS odebrał rentę, jeśli spełniają odpowiednie warunki wieku i okresów składkowych i nieskładkowych.

Czy o świadczenie emerytalne mogą się ubiegać opiekunowie osób niepełnosprawnych?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne po śmierci osoby , którą się opiekowały, jeśli spełniają określone wymagania.

Powiązane

18 maja: imieniny i święta typowe i nietypowe

Wyniki Lotto 17.05.2022, wtorek [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja, Ekstra Premia] i EuroJackpot

Szakszuka zamiast jajecznicy? Sprawdź przepis!