Narodowy Spis Powszechny: Kto i po co go robi? - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Narodowy Spis Powszechny: Kto i po co go robi?

Narodowy Spis Powszechny: Kto i po co go robi?

Narodowy Spis Powszechny realizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat. Zbierane są informacje o miejscu zamieszkania, o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Komu i do czego potrzebne są te dane?

Dla Głównego Urzędu Statystycznego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest najważniejszym źródłem danych. Statystyki opracowane na ich podstawie wykorzystywane są przez ministerstwa, administrację samorządową, instytucje czy biznes. Wyniki spisu służą m.in. do opracowywania ich strategicznych planów rozwojowych. Na stronie spis.gov.pl wymieniono przykłady ich wykorzystania.

Kto i do czego wykorzystuje dane z Narodowego Spisu Powszechnego

 • Ministerstwo Finansów oblicza kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności i struktury ich ludności.
 • Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują statystyki przygotowywane przez GUS do tworzenia budżetu.
 • Narodowy Bank Polski korzysta z nich, analizując stabilność finansową kraju.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej kształtuje politykę w zakresie oświaty, bazując na strukturze demograficznej ludności, liczbie i wieku dzieci opracowanej przez GUS na podstawie danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje zagospodarowanie przestrzenne regionu na podstawie m.in. struktury wiekowej i zawodowej ludności.
 • Ministerstwo Zdrowia planuje środki na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach Polski.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje politykę żywnościową w oparciu o dane nt. pogłowia i struktury terytorialnej zwierząt gospodarskich oraz trendów w hodowli tych zwierząt, a także struktury zasiewów upraw rolnych. Dane zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym dla poziomu gmin umożliwiają realizację programów i strategii krajowych w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich.
 • Minister właściwy ds. budownictwa na podstawie danych GUS realizuje zadania państwa polegające na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
 • Gminy wiejskie korzystają z wyników Narodowego Spisu Powszechnego do obliczania wskaźników zwodociągowania i skanalizowania, stanowiących jedno z kryteriów przyznawania im pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
 • Przedsiębiorcy sporządzają biznesplany na podstawie informacji, których podstawą są wyniki spisów powszechnych. Ponadto ci, który ubiegają się o dotacje z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wykorzystują informacje statystyczne konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów.
 • Inwestorzy polscy i zagraniczni poszukują nowych rynków dla rozwoju firm. Analizując szczegółowo dane statystyczne pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego na poziomie lokalnym, mogą sprawdzić, czy w poszczególnych regionach pozyskają odpowiednią kadrę pracowników.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest jedynym rzetelnym i pełnym badaniem badającym strukturę wyznaniową i etniczną kraju. Dzięki niemu można trafnie oszacować liczebność diaspor wyznaniowych oraz mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących terytorium Polski, a także tworzyć programy wsparcia wychodzące naprzeciw potrzebom niniejszych grup.
 • Główny Urząd Statystyczny na postawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego opracowuje bilanse stanu i struktury ludności w okresach międzyspisowych. Na podstawie spisów powszechnych aktualizowany jest wykaz podmiotów podlegających obserwacji statystycznej, stanowiący jednocześnie operat do badań reprezentacyjnych. Dzięki temu, przy losowaniu próby badania, uzyskuje się wysoką jakość wyników badań i szacunków wyprowadzonych na jej podstawie.
 • Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z dotacji unijnych, które przyznawane są m.in. w oparciu o wielkość kraju i liczebność mieszkańców, określoną wynikami ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego.
 • Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim związana jest z wielkością populacji, zgodnie z zasadą proporcjonalnej reprezentacji.

Przeczytaj też:

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >