Abonament RTV – te osoby go nie płacą

Fot. Kuba Wojciechowski

Abonament radiowo-telewizyjny jest obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Jednak istnieje liczne grono osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu. Sprawdź, czy zaliczasz się do tej grupy.

Nie każdy posiadacz radia i telewizora musi płacić abonament. Z opłaty zwolnione są osoby, które:

  • ukończyły 75 lat. Co więcej, nie trzeba nawet wtedy zgłaszać tego na poczcie, by zostać zwolnionym z płacenia abonamentu – Poczta Polska sama, na bazie danych z bazy PESEL, ustala, kto nie musi już płacić;
  • ludzie z I grupą inwalidzką;
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy;
  • bezrobotni;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • osoby korzystające z zasiłku.

Jeśli jest się osobą uprawnioną do zwolnienia z płacenia abonamentu z powodu innego niż ukończenie 75. roku życia, trzeba w wybranej placówce Poczty Polskiej przedstawić wymagane dokumenty, a także wypełnić odpowiednie oświadczenie. Dopiero wówczas zostaniemy zwolnieni z obowiązku płacenia.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przestać płacić abonament?

Poniżej prezentujemy dokumenty niezbędne do tego, aby starać się o zaprzestanie płacenia abonamentu:

OsobyDokument uprawniający do zwolnienia
Osoby, wobec których orzeczono:
– zaliczenie do I grupy inwalidzkiej;
całkowitą niezdolność do pracy;
znaczny stopnień niepełnosprawności;
trwałą lub okresową całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego
Osoby, które ukończyły 75 latDecyzja Poczty Polskiej na podstawie PESEL
Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalnąDecyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchuOrzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej
Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie właściwego organu lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej
Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzeniaDowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego (np. KRUS) o wysokości emerytury w danym roku
Osoby spełniające kryteria dochodoweDecyzja właściwego organu o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe
Osoby korzystające z zasiłków i innych świadczeńDecyzja o przyznaniu zasiłku: stałego, okresowego, celowego, specjalnego, pomoc dla rodzin zastępczych, świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd
Osoby bezrobotneZaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego
Osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnegoDecyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie o pobieraniu takiego zasiłku
Osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnegoDecyzja ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie o pobieraniu takiego zasiłku
Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunaDecyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Inwalidzi wojenni i wojskowiKsiążka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy
Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymiLegitymacja osoby represjonowanej
Członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymiDokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym lub inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym
Osoby, które zaliczono do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w obozach internowanych, obozach hitlerowskich i ZSRR i więzieniach komunistycznychLegitymacja osoby represjonowanej
Członkowie rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa wskutek przebywania w obozach internowanych, obozach hitlerowskich i ZSRR i więzieniach komunistycznychDokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej do chwili śmierci rentę z tego tytułu
Osoby, które zaliczono do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem przymusowym w ramach zastępczej służby wojskowej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanychZaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej
Osoby posiadające status weterana poszkodowanego w wyniku działań poza granicami państwaLegitymacja weterana poszkodowanego
Źródło: krrit.gov.pl

Zwolnieni z abonamentu

Czy seniorzy musza płacić abonament?

Nie muszą go płacić osoby, które ukończyły 75 lat. Nie trzeba tego zgłaszać – Poczta Polska sama, na bazie danych z bazy PESEL, ustala, kto nie musi już płacić

Czy niepełnosprawni musz płacić?

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności są zwolnione z płacenia abonamentu.

Czy weterani muszą opłacać abonament?

Nie muszą go płacić osoby posiadające status weterana poszkodowanego w wyniku działań poza granicami państwa.

Powiązane

Kiedy wypada pełnia Księżyca w październiku 2022?

Wyniki Lotto 7.10.2022, piątek [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja] i EuroJackpot

Quiz: Jak dobrze pamiętasz telewizyjne gwiazdy PRL?