REGULAMIN KONKURSU "ZGRANY DUET W RADIU POGODA" - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » REGULAMIN KONKURSU „ZGRANY DUET W RADIU POGODA”

REGULAMIN KONKURSU „ZGRANY DUET W RADIU POGODA”

,

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Organizatorem konkursu „Zgrany Duet w Radiu Pogoda” (dalej: „Konkurs”) jest  „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2.        Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.      Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4.      Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 5 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. Finały Konkursu odbywać się będą w dni powszednie podczas audycji pt. „Radio Pogoda – najpiękniejsze melodie” trwającej od godz. 10:00 do 14:00, zwanej dalej „Audycją”. W każdy z wyżej wskazanych dni odbędzie się co najmniej jeden finał a maksymalnie dwa finały.

5.        Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6.        Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7.        Laureat Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody nie może brać udziału w kolejnych finałach Konkursu.

8.             Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.           ZASADY KONKURSU

1.      Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 3 października 2020 r. do momentu rozpoczęcia emisji Audycji w dniu 29 października 2020 r. wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej Stacji Radiowej list wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego i odpowiedzią na pytanie „Zgrany duet to dla mnie…” („Zgłoszenie”).

2.      Zgłaszający musi śledzić Audycje i odebrać telefon od prowadzącego Audycję oraz odbyć z nim rozmowę zgodnie z ustępami poniżej.

3.      Finalistą każdego pierwszego finału danego dnia („Pierwszy Finał”) zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista”).

4.      W Pierwszym Finale prowadzący Audycję dzwoni do Finalisty i zadaje mu jedno pytanie konkursowe. Finalista ma 10 (słownie: dziesięć) sekund na odpowiedź na pytanie konkursowe. Jeśli Finalista odpowie poprawnie ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w drugim finale danego dnia („Drugi Finał”). Jeśli Finalista nie odpowie na pytanie konkursowe lub udzieli niepoprawnej odpowiedzi traci prawo do Nagrody i Drugi Finał w danym dniu się nie odbędzie.

Osoba wskazana przez Finalistę, zgodnie z zapisami powyżej zwana dalej będzie „Przyjacielem”. Numer telefonu i imię Przyjaciela Finalista podaje prowadzącemu Audycję poza anteną. Podanie danych Przyjaciela jest równoznaczne z deklaracją Finalisty, że Przyjaciel nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.      W Drugim Finale prowadzący Audycję dzwoni do Przyjaciela. Przyjaciel musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję. Prowadzący Audycję zadaje Przyjacielowi jedno pytanie konkursowe. Na udzielenie odpowiedzi Przyjaciel ma 10 (słownie: dziesięć) sekund. Jeśli  Przyjaciel odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, Przyjaciel i Finalista uzyskują tytuł Laureata oraz prawo do Nagrody głównej. Jeśli Przyjaciel nie odpowie na pytanie konkursowe lub udzieli niepoprawnej odpowiedzi, Przyjaciel i Finalista uzyskują prawo do Nagrody pocieszenia.

6.      Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez prowadzącego Audycję. Ocena prowadzącego Audycję jest ostateczna.

III.        NAGRODY

1.      Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata Konkursu jest gadżet Stacji Radiowej o wartości 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto („Nagroda główna”).

2.  Nagrodą pocieszenia dla Finalisty i Przyjaciela jest gadżet Stacji Radiowej o  wartości do 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto („Nagroda pocieszenia”).

3. Nagrody główne i Nagrody pocieszenia zwane są dalej łącznie „Nagrodami” lub osobno „Nagrodą”.

4. Aby otrzymać Nagrodę uczestnik Konkursu, który został poinformowany telefonicznie, że otrzymuje Nagrodę, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od poinformowania o wygranej, przesłać na adres e-mail: kontakt@radiopogoda.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko i adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda.

5.      Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

6.      Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia Konkursu.

7.      Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV.        KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.

V.           DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.      Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5.      Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.      Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI.        PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.             Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.             Zgłaszający i Przyjaciel wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3.             Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego ani Przyjaciela żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4.             Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a.              utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b.             wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.              publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5.             Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6.             Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.     REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.             Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.             Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3.             Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.             Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3.             Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4.             Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą i Przyjacielem(5 sygnałów). Jeżeli  Finalista lub Przyjaciel nie odbierze połączenia tracą prawo do udziału w finale Konkursu.

5.             Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7.             Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl

Autor:

Tagi

Zobacz więcej >