REGULAMIN KONKURSU "Najlepsze życzenia dla Lewiatana" - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze życzenia dla Lewiatana”

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze życzenia dla Lewiatana”

,

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Najlepsze życzenia dla Lewiatana” (dalej: „Konkurs”) jest:

a. „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych

i

b. Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, REGON 631209148, NIP 7781336973, o kapitale zakładowym 2.036.000 złotych,

zwane łącznie w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Lewiatan Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , ul. Ostródzka 34L 03-289 Warszawa http://www.mazowsze.lewiatan.pl e-mail: mazowsze@lewiatan.pl KRS 0000241659 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał Zakładowy: 61.000 zł NIP: 534-23-06-377 , zwane w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszany na antenie warszawskiej stacji radiowej „Radio POGODA 88,4 i 99,5 FM” („Stacja Radiowa”) i przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem https://radiopogoda.tuba.pl/radiopogoda/0,0.html, zwanej w dalszej części Regulaminu „Stroną Konkursową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 14 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. W konkursie przeprowadzone zostanie pięć finałów dnia („Finał/-y dnia”) i jeden finał główny („Finał główny”), zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poniżej.

5. Finały dnia będą przeprowadzane w dniach 14, 15, 16, 17 i 18 września 2020 r. W każdym Finale dnia do wygrania będą trzy Nagrody dnia.

6. Finał główny przeprowadzony będzie po przeprowadzeniu wszystkich Finałów dnia. W Finale głównym wyłoniony zostanie Laureat Konkursu i przyznana jedna Nagroda Główna. Laureat Konkursu ogłoszony zostanie w dniu 19 września 2020 r. na antenie Stacji Radiowej oraz na Stronie Konkursowej.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, zgłaszający („Zgłaszający”) wysyła zgłoszenie poprzez formatkę na Stronie Konkursowej zawierające:

(i) życzenia, wierszyk lub wyrażony w innej kreatywnej formie pomysł na „najlepsze życzenia dla Lewiatana z okazji 15 lecia”,

(ii) odpowiedź na zadane dwa pytania, dotyczące historii sieci Lewiatan na Mazowszu,

(iii) imię, adres e-mail i aktualny numer telefonu kontaktowego Zgłaszającego

(„Zgłoszenie”).

2. W danym Finale dnia biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed tym Finałem dnia, zawierające kompletne zgłoszenie i poprawne odpowiedzi na pytania, o których mowa w ust. 1 punkt (ii) powyżej.

3. Finalistą dnia zostaje Zgłaszający, którego Zgłoszenie zawiera najlepszą i najbardziej kreatywną, w ocenie Komisji konkursowej, pracę konkursową wskazaną w ust. 1(i) oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie, w szczególności w ustępie powyżej („Finalista dnia”).

4. Finalista dnia zostanie powiadomiony o wygranej w Konkursie mailowo, na adres wskazany w Zgłoszeniu.

5. W Finale głównym spośród wyłonionych Finalistów dnia Komisja Konkursowa wyłoni Finalistę Konkursu. Finalistą Konkursu zostaje Finalista dnia, którego Zgłoszenie zawiera najlepszą i najbardziej kreatywną, w ocenie Komisji konkursowej, pracę konkursową wskazaną w ust. 1(i) („Finalista Konkursu”).

6. Reprezentant Organizatora w dniu 18 września 2020 roku w godzinach między 12:00 a 16:00 podejmie jedną próbę skontaktowania się z osobą wyłonioną jako Finalista Konkursu (połączenie to przynajmniej 5 sygnałów). Po nieudanej próbie kontaktu reprezentant Organizatora skontaktuje się z kolejną osobą wyłonioną zgodnie ust. 5 powyżej.

7. Finalista Konkursu musi odebrać telefon od reprezentanta Organizatora oraz odbyć z nim rozmowę, która zostanie wyemitowana na antenie Stacji Radiowej. Odbycie rozmowy z reprezentantem Organizatora powoduje przyznanie Finaliście Konkursu tytułu „Laureata Konkursu”.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a. dla każdego Finalisty dnia – kosz produktów, składający się z:

MLECZKO LEWIATAN WANIL W CZEKOLADZIE 400G

OLIWKI LEWIATAN CZARNE DRYLOWANE 230G

POMIDORY SUSZONE LEWIATAN W OLEJU Z ZIOLAMI 280G

BRZOSKWINIE LEWIATAN POLOWKI 820G

ANANAS LEWIATAN PLASTRY 565G

TUNCZYK LEWIATAN KAWALKI W OLEJU ROSL 170G

PIERNIKI LEWIATAN W CZEK MLECZNEJ 500G

CZEKOLADA LEWIATAN GORZKA 70% ZE SKORK POMAR 100G

BISZKOPTY Z GALARETKA POMARANCZOWA W CZEK 135G LEWIATAN

CUKIERKI LEWIATAN SLIWKA W CZEK 200G

PISTACJE LEWIATAN PRAZONE SOLONE 80G

CIASTKA LEWIATAN KRUCHE 220G

MORELE LEWIATAN SUSZONE 150G

SLIWKI SUSZONE LEWIATAN 150G

CZEKOLADA LEWIATAN ML Z CALYMI ORZECH LASK 100G

o wartości nieprzekraczającej 100 zł (sto złotych) netto („Nagroda dnia”);

b. dla Laureata Konkursu – zestaw garnków o wartości 200 zł netto („Nagroda główna”)

2. Nagrody dnia i Nagroda główna zwane są łącznie „Nagrodą” lub „Nagrodami”.

3. Aby otrzymać Nagrodę dnia Finalista dnia zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości email, o której mowa w punkcie II ust. 4 Regulaminu przesłać na adres e-mail: lewiatan@radiopogoda.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres pocztowy, na jaki ma być przesłana Nagroda i numer kontaktowy.

4. Aby otrzymać Nagrodę główną Laureat Konkursu zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia rozmowy z reprezentantem Organizatora, przesłać na adres e-mail: lewiatan@radiopogoda.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy oraz informację, w którym ze sklepów Lewiatan na Mazowszu i kiedy chciałby odebrać nagrodę.

5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 1 lit. a zostaną wysłane do Finalistów dnia na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ustępie 3 powyżej.

6. Nagroda główna, o której mowa w ust. 1 lit. b, zostanie przekazana Laureatowi Konkursu osobiście we wskazanym przez niego sklepie Lewiatan na terenie Mazowsza, w umówionym wcześniej z Organizatorem konkursu terminie.

7. Jeśli nie będzie możliwości przekazania Laureatowi konkursu Nagrody głównej osobiście, zostanie ona przesłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ustępie 4 powyżej.

8. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

9. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu lub wydaniu nagród w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowią pracownicy Organizatora.

2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdym Finałem dnia, wyłaniając Finalistów dnia. Komisja Konkursowa wyłania także Finalistę Konkursu i kolejną osobę, jeśli Finalista Konkursu nie odbierze telefonu, o którym mowa w pkt. II ust. 6 i 7 Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator -Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. We wszystkich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że:

a. posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia, w tym do zdjęć i innych utworów zawartych w Zgłoszeniu;

b. Zgłoszenie nie zawiera dóbr chronionych osób trzecich, np. ich wizerunków;

c. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób w Zgłoszeniu w związku z eksploatacją Zgłoszenia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

d. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy Zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.

2. Zgłaszający wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu i artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego nagrania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Zgłaszający, z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Reprezentant Organizatora wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą Konkursu, o którym mowa w pkt. II ust. 6 i 7 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista Konkursu nie odbierze połączenia traci prawo do Nagrody głównej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na Stronie Konkursowej.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >