REGULAMIN KONKURSU "FUNDUSZ WCZASÓW POGODOWYCH w Radiu Pogoda. Edycja 2020" - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » REGULAMIN KONKURSU „FUNDUSZ WCZASÓW POGODOWYCH w Radiu Pogoda. Edycja 2020”

REGULAMIN KONKURSU „FUNDUSZ WCZASÓW POGODOWYCH w Radiu Pogoda. Edycja 2020”

,

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda. Edycja 2020” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. w nie więcej niż 9 edycjach.

Pierwsza edycja Konkursu trwać będzie od dnia 24 czerwca 2020 r. i zostanie zakończona finałem w dniu 3 lipca 2020 r.  Następne edycje Konkursu trwać będą od momentu rozpoczęcia zbierania Zgłoszeń w danej edycji zgodnie z punktem II ust. 3 Regulaminu i zostaną zakończone finałami zgodnie z ustępem 6 poniżej.

5. Organizator może zakończyć realizację Konkursu po przeprowadzeniu którejkolwiek z edycji Konkursu. O zakończeniu realizacji Konkursu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzaniem co najmniej 2 dni.

6. Eliminacje do każdej edycji Konkursu („Eliminacje”) odbywać się będą dwa razy dziennie od poniedziałku do czwartku podczas audycji „Pogodny poranek w Radiu Pogoda” nadawanej w godzinach od 6:00 do 10:00 oraz „Radio Pogoda Najpiękniejsze melodie” nadawanej w godzinach od 10:00 do 14:00. Eliminacje pierwszej edycji Konkursu odbędą się dnia 29 czerwca 2020r.

Półfinały każdej edycji Konkursu („Półfinał”) odbywać się będą dwa razy dziennie w piątki podczas audycji „Pogodny poranek w Radiu Pogoda” nadawanej w godzinach od 6:00 do 10:00 oraz podczas audycji „Radio Pogoda Najpiękniejsze melodie” nadawanej w godzinach od 10:00 do 14:00.

Finał każdej edycji Konkursu („Finał”) odbywać się będzie raz dziennie w piątki podczas audycji „Pogodne Popołudnie w Radiu Pogoda” nadawanej w godzinach od 16:00 do 20:00.

Półfinały i Finał pierwszej edycji Konkursu odbędą się dnia 3 lipca 2020r.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

8. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i otrzymał Nagrodę nie może ponownie brać udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, para słuchaczy Stacji Radiowej („Para Zgłaszających”) musi wejść na stronę www.radiopogoda.pl i korzystając z formatki konkursowej uzupełnić następujące dane:

a. odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego to nasza dwójka powinna wybrać się na wczasy z Radiem Pogoda?” oraz

b. wskazać swoje imiona i numery telefonów („Zgłoszenie”).

2. W Eliminacjach pierwszej edycji Konkursu biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia Konkursu do momentu rozpoczęcia Eliminacji odbywających się w czwartek 2 lipca 2020 r.

3. W Eliminacjach dalszych edycji Konkursu, biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia Eliminacji odbywających się w poprzedniej edycji Konkursu w czwartek, aż do momentu rozpoczęcia Eliminacji odbywających się w danej edycji Konkursu w czwartek. Zgłoszenia nadesłane po momencie rozpoczęcia danych Eliminacji nie biorą w nich udziału, lecz biorą udział w Eliminacjach następnych.

4. Moment rozpoczęcia każdych Eliminacji zostanie ogłoszony przez prowadzącego audycję z Eliminacjami.

5. W każdej edycji Konkursu spośród Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane Regulaminem Komisja Konkursowa wybiera dwa najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej Zgłoszenia, których autorzy („Para Uczestników”) uzyskują prawo uczestniczenia w Eliminacjach Konkursu.

6. W trakcie audycji z Eliminacjami, prowadzący audycję będzie próbował połączyć się z dwiema Parami Uczestników w celu przeprowadzenia Eliminacji. Pary Uczestników muszą śledzić Audycję z Eliminacjami i odebrać telefon od prowadzącego audycję w trakcie tej audycji. Jeśli któryś z Pary Uczestników nie odbierze telefonu, para traci prawo do udziału w Eliminacjach, zaś Komisja Konkursowa wybiera kolejne Zgłoszenie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 5 powyżej.

7. Eliminacje każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: prowadzący audycję z Eliminacjami przez określony czas emitować będzie oddzielnie każdej osobie z Pary Uczestników fragmenty piosenek. Dana Para Uczestników wybiera, która osoba z pary będzie udzielała odpowiedzi jako pierwsza, a która jako druga. Czas emitowania piosenek będzie wskazany przez prowadzącego audycję z Eliminacjami przed rozpoczęciem Eliminacji i będzie taki sam dla wszystkich uczestników danej edycji Konkursu. Każdy fragment piosenki będzie trwać nie dłużej niż 5 sekund. Wybrana osoba z Pary Uczestników musi rozpoznać i podać, kto wykonuje emitowane piosenki. Hasłem „dalej” wybrana osoba z Pary Uczestników przechodzi do kolejnego fragmentu. Za każdą poprawną odpowiedź wybrana osoba z Pary Uczestników zdobywa 1 (słownie: jeden) punkt. Punkty zdobyte przez każdą osobę z Pary Uczestników sumują się. Zadaniem Pary Uczestników jest zdobyć jak największą liczbę punktów.

8. Para Uczestników, która zdobyła większą liczbę punktów w Eliminacjach uzyskuje prawo udziału w Półfinale Konkursu (dalej „Para Półfinalistów”).

9. W przypadku gdy w danych Eliminacjach obie Pary Uczestników mają taką samą liczbę punktów, Para Półfinalistów zostanie wyłoniona podczas dogrywki, realizowanej podczas audycji „Pogodne Popołudnie w Radiu Pogoda”  danego dnia w godzinach od 16:00 do 20:00. W dogrywce udział weźmie jedna osoba z Pary Uczestników („Uczestnik dogrywki”) wyznaczona przez daną Parę Uczestników. Uczestnik dogrywki zostaje wyznaczony przez daną Parę Uczestników po Eliminacjach.  Prowadzący audycję w czasie dogrywki zadaje Uczestnikom dogrywki pary pytań (każdej osobie po jednym pytaniu z pary). Ten z Uczestników dogrywki, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie gwarantuje Parze Uczestników do której należy, przejście do Półfinału Konkursu, wówczas, gdy drugi Uczestnik dogrywki udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań. Uczestnik dogrywki zostanie poinformowany o wygranej w dogrywce na antenie przez prowadzącego audycję.

10. Jeżeli obaj Uczestnicy dogrywki odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący audycję zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Uczestnika dogrywki, który zwycięży.

11. Para Uczestników, która raz wzięła udział w  Eliminacjach danej edycji Konkursu nie może brać udziału w Eliminacjach kolejnych edycji Konkursu.

12. W każdej  edycji Konkursu w wyniku Eliminacji wyłonione zostaną cztery Pary Półfinalistów, które wezmą udział w dwóch Półfinałach danej edycji Konkursu. W każdym pierwszym Półfinale danej  edycji Konkursu wezmą udział Pary Półfinalistów wyłonione w poniedziałek i we wtorek, a w każdym drugim Półfinale danej edycji Konkursu, Pary Półfinalistów wyłonione w środę i czwartek.

13. W trakcie audycji z Półfinałem, prowadzący będzie próbował połączyć się z jedną osobą z każdej Pary Półfinalistów w celu przeprowadzenia Półfinału. Osoba z Pary Półfinalistów, która weźmie udział w Półfinale (dalej „Półfinalista”) wyznaczoną  jest w danej Parze Półfinalistów przez nich samych przed rozpoczęciem Półfinału. Półfinaliści muszą śledzić audycję z Półfinałem i odebrać telefon od prowadzącego audycję z Półfinałem w trakcie tej audycji. Prowadzący audycję z Półfinałem wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Półfinalistą. Jeśli Półfinalista z danej Pary Półfinalistów nie odbierze telefonu to Półfinalista z drugiej Pary Półfinalistów, który odebrał telefon zostaje Finalistą. W takim przypadku zapisy ust. 14 i 15 nie mają zastosowania.

14. Półfinały każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: prowadzący audycję z Półfinałem w czasie Półfinału zadaje Półfinalistom pary pytań (każdej osobie po jednym pytaniu z pary). Ten z Półfinalistów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie gwarantuje Parze Półfinalistów do której należy, przejście do Finału Konkursu, wówczas, gdy drugi Półfinalista udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań. Półfinalista zostanie poinformowany o wygranej w Półfinale na antenie przez prowadzącego audycję z Półfinałem.

15. Jeżeli obaj Półfinaliści odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Półfinalisty, który zwycięży.

16. W każdej edycji Konkursu w wyniku Półfinałów wyłonione zostaną dwie pary finalistów („Para Finalistów”), które wezmą udział w Finale danej edycji Konkursu.

17. W trakcie audycji z Finałem prowadzący będzie próbował połączyć się z jedną osobą z każdej Pary Finalistów w celu przeprowadzenia Finału Konkursu. W Finale bierze udział ta osoba z Pary Finalistów, która nie brała udziału w Półfinale (dalej „Finalista”). Finaliści muszą śledzić audycję z Finałem i odebrać telefon od prowadzącego audycję z Finałem w trakcie tej audycji. Prowadzący audycję z Finałem wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą. Jeśli Finalista z danej Pary Finalistów nie odbierze telefonu to Finalista z drugiej Pary Finalistów, który odebrał telefon zostaje Laureatem. W takim przypadku zapisy ust. 18 i 19 nie mają zastosowania.

18. Finały każdej edycji Konkursu będą przebiegać następująco: prowadzący audycję z Finałem w czasie Finału zadaje Finalistom pary pytań (każdej osobie po jednym pytaniu z pary). Ten Finalista, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie, zostaje laureatem („Laureat”) danej edycji Konkursu, wówczas, gdy drugi Finalista udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań.

19. Jeżeli obaj Finaliści odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, prowadzący zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Laureata danej edycji Konkursu.

20. Zdobycie przez Finalistę tytułu Laureata powoduje, iż Para Finalistów, do której ten Laureat należy otrzymuje tytuł „Pary Laureatów” i prawo do Nagrody głównej. Para Laureatów zostanie poinformowana o wygranej w Finale na antenie przez prowadzącego audycję z Finałem.

21. Finalista, który brał udział w Finale, lecz nie otrzymał tytułu Laureata otrzymuje Nagrodę pocieszenia dla siebie i drugiego finalisty ze swojej pary. Finalista zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody pocieszenia na antenie przez prowadzącego audycję z Finałem.

III.NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie dla każdego Laureata z Pary Laureatów jest voucher na jeden pobyt dla jednej osoby w Hotel **** Bristol Art & Medical Spa w Busku Zdroju na 3 (trzy) noce ( w tym śniadania, kolacje, 2 zabiegi z listy zabiegów nie wymagających konsultacji  oraz 10% zniżki na zabiegi spa kosmetyczne)  o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto („Nagroda główna”). Voucher należy wykorzystać do lipca 2021r. za wyjątkiem świąt i weekendów specjalnych.

2. Nagrodą pocieszenia dla każdego Finalisty z Pary Finalistów, która wzięła udział w Finale, lecz nie wygrała Nagrody głównej jest zestaw gadżetów Radia Pogoda o łącznej wartości do 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto („Nagroda pocieszenia”).

3. Nagrody główne i Nagrody pocieszenia zwane są łącznie dalej „Nagrodami” lub „Nagrodą”.

4. Aby otrzymać Nagrodę główną Para Laureatów danej edycji Konkursu, która została poinformowana na antenie w trakcie audycji z Finałem, że otrzymuje Nagrodę, jest zobowiązana nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej audycji, przesłać na adres e-mail: kontakt@radiopogoda.pl dane odbiorców Nagrody: imiona i nazwiska oraz adresy pocztowe na jakie ma zostać przesłana Nagroda.  

5. Aby otrzymać Nagrodę pocieszenia Finalista danej edycji Konkursu, który został poinformowany na antenie w trakcie audycji z Finałem, że otrzymuje Nagrodę pocieszenia, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: kontakt@radiopogoda.pl dane odbiorców Nagrody pocieszenia: imiona i nazwiska oraz adresy pocztowe na jakie ma zostać przesłana Nagroda pocieszenia.

6. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

7. Nagrody zostaną wysłane na wskazane adresy pocztowe w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 4 i 5 powyżej.

8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi prowadzący audycję.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE, POKREWNE I OSOBISTE

1. Każdy uczestnik Konkursu, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego wypowiedzi a także artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania  zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika Konkursu żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

3. Prowadzący audycję wykonuje trzy próby nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikami, o których mowa w punkcie II ust. 6, 13 oraz 17 Regulaminu  (5 sygnałów).

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >