REGULAMIN AKCJI "Wielka Piątka w Radiu Pogoda" - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » REGULAMIN AKCJI „Wielka Piątka w Radiu Pogoda”

REGULAMIN AKCJI „Wielka Piątka w Radiu Pogoda”

,

REGULAMIN AKCJI

„Wielka Piątka w Radiu Pogoda”

I.                POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem akcji „Wielka Piątka w Radiu Pogoda” (dalej: „Akcja”) jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2.      Akcja będzie organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

3.      Akcja będzie realizowana od dnia 20 lipca  2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. w każdą sobotę podczas audycji „Radio Pogoda – najpiękniejsze melodie” nadawanej w godzinach od 10:00 do 14:00 zwanej dalej „Audycją”.

4.      Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji.

5.      Regulamin Akcji dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.              WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1.           Aby wziąć udział w Akcji zgłaszający („Zgłaszający”), poprzez formatkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: www.radiopogoda.pl, powinien wysłać zgłoszenie, w którym poda:

– tytuły i wykonawców pięciu piosenek wybranych z listy dostępnej na stronie internetowej Stacji Radiowej wraz z uzasadnieniem komu chciałby te piosenki zadedykować,

– imię i numer telefonu osoby, której chciałby zadedykować każdą z pięciu wybranych piosenek („Bliska Osoba”),

– swoje imię i numer telefonu ( „Zgłoszenie”).

2.           Przed każdą Audycją nadawaną w czasie trwania Akcji prowadzący Audycję wybierze od 1 do 2 najciekawszych Zgłoszeń spełniających warunki wskazane w ust.1 powyżej

3.           Podczas Audycji prowadzący połączy się z wybranym zgodnie z ust. 2 powyżej Zgłaszającym oraz z 1 do 5 Bliskich Osób wskazanych w Zgłoszeniu i przeprowadzi z nimi rozmowę, w trakcie której odczyta Zgłoszenie. Utwory wskazane w wybranym Zgłoszeniu wraz z dedykacjami będzie można usłyszeć na antenie Stacji Radiowej po rozmowie prowadzącego Audycję ze Zgłaszającym i Bliskimi Osobami.

III.            DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Bliskich Osób jest Organizator – Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.

2.      Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.      Dane osobowe Zgłaszających i Bliskich Osób będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Akcji,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4.      Dane osobowe Zgłaszających i Bliskich Osób mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Akcji.

5.      Dane osobowe Zgłaszających i Bliskich Osób będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.      Zgłaszającemu i Bliskim Osobom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.      Zgłaszającemu i Bliskim Osobom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.      Zgłaszającemu i Bliskim Osobom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt III ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl

9.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Akcji.

IV.            PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.      Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.      Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że Bliskie Osoby nie zgłoszą zastrzeżeń do uczestnictwa w Akcji.

3.      Zgłaszający oraz Bliskie Osoby wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie ich wypowiedzi, a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Akcji, oraz do eksploatacji tych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzenia do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

4.      Korzystanie z treści Zgłoszenia, utworów, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz Bliskich Osób w zakresie określonym w części IV Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego i Bliskich Osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

5.      Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Akcji, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Akcji z chwilą przesłania Zgłoszenia do Akcji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Akcji przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Akcji.

2.           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Akcji.

3.           Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Akcji z powodu złej jakości połączenia.

4.           Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Zgłaszający nie odbierze połączenia – traci możliwość zaprezentowania swoich dedykacji na antenie Stacji Radiowej, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnego Zgłaszającego, wybranego według zasad określonych w pkt. II Regulaminu.

5.           Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Bliską Osobą, o którym mowa w punkcie II ust.3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Bliska Osoba nie odbierze połączenia – traci możliwość udziału w Akcji, a prowadzący Audycję wykonuje połączenie na numer kolejnej Bliskiej Osoby wskazanej w Zgłoszeniu.

6.           Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej uczestnika Akcji, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

7.           W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

8.           Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Akcji i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Akcji. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >