Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza [REGULAMIN] - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza [REGULAMIN]

Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza [REGULAMIN]

Regulamin konkursu „Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza”.

,
Regulamin konkursu „Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza”.

Regulamin konkursów
„Podziemna przygoda w Sztolni Królowa Luiza”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973, oraz
Grupa Radiowa Agory” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25019500 zł, zwani w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkursy będą emitowane w blokach reklamowych w okresie od dnia 11 lipca 2019 r. do dnia 9 sierpnia 2019 r. na antenie stacji radiowej Radio Pogoda 94,5 FM zwanej dalej „Stacją Radiową”. Zgodnie z niniejszym regulaminem przeprowadzonych zostanie osiem konkursów.
3. Fundatorem nagród w konkursach jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167, zwane dalej ‘Fundatorem’.
4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
7. W wybranych dniach na antenie Stacji Radiowej pojawi się informacja o konkursie oraz zostanie podane pytanie konkursowe („Pytanie konkursowe”).
8. W każdym z konkursów zgłoszenia zbierane będą nie później, niż do godziny 19:00 w dniu, w którym ogłoszono Pytanie konkursowe.
9. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi w danym konkursie, nagrody z tego dnia nie zostaną przyznane i pozostaną własnością Fundatora.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursach
1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu musi w czasie trwania danego konkursu wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres katowice@konkurs.fm zgłoszenie zawierające odpowiedź na Pytanie konkursowe.
2. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje jeden uczestnik konkursu, który jako pierwszy w danym konkursie udzielił poprawnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, z uwzględnieniem § 1 ust. 8 regulaminu.
3. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.
4. W celu wyłonienia zwycięzców konkursów, Organizator powołuje 3 osobową „Komisję Konkursową”, w składzie:
a) Kinga Topczyńska – Górska
b) Adam Grązka
c) Kinga Walczyk
5. Ocena poprawności podawanych odpowiedzi dokonywana jest przez Komisję Konkursową. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna.

§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie są dwa bilety wstępu do Sztolni Królowa Luiza o łącznej wartości 90 zł brutto. W konkursie zostanie przyznanych 8 nagród.
2. Uczestnicy konkursu, którzy spełnili warunki wskazane w § 2 ust. 2 i którym przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwani dalej „Zwycięzcami”, zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody przez Organizatora drogą mailową na adres e-mail, z którego przysłane zostało zgłoszenie.
3. Zwycięzcy wraz z informacją o wygranej otrzymają drogą mailową kod, uprawniający do odebrania nagrody.
4. Odbiór nagród będzie odbywać się w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w godzinach otwarcia muzeum, za okazaniem kodu, o którym mowa w ust, 3 powyżej. Nagrody należy odebrać do 9.02.2020 roku. W celu zrealizowania nagrody wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Fundatorem na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Fundatora oraz rezerwacja miejsca.
5. Wskutek nieodebrania nagrody w terminie do dnia 9.02.2020 r. do godziny 15.00, Zwycięzcy tracą prawo do otrzymania nagrody.
6. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy stanowi własność Fundatora.
§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Organizator – Doradztwo Mediowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym z wydaniem nagrody, np. właściwej firmie kurierskiej.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w ust. 3 Regulaminu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
§ 5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radiopogoda.tuba.pl

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >