Uśmiechnij się z Radiem Pogoda! [REGULAMIN] - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Uśmiechnij się z Radiem Pogoda! [REGULAMIN]

Uśmiechnij się z Radiem Pogoda! [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU

,

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Uśmiechnij się z Radiem Pogoda”, zwanego dalej „Konkursem”, jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, kapitał zakładowy 25.019.500,00 zł., zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs emitowany będzie na antenie sieci stacji radiowych nadawanych przez Organizatora i oznaczanych znakiem towarowym „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.
3. Nagrody w Konkursie fundowane są przez Fundatora. Fundatorem nagród w konkursie jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. Właściciel marki produktów Corega.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs będzie realizowany w dniach 12 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.. Codziennie zostanie rozegrana 1 (jedna) edycja Konkursu. O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje każdorazowo na antenie Stacji Radiowej, prowadzący Konkurs, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu (dalej: „Prowadzący”).
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie może być ponadto osoba, której przyznano prawo do Nagrody w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu.
8. Używane w Regulaminie pojęcie „połączenie telefoniczne” oznacza nawiązanie połączenia telefonicznego ze studiem Organizatora.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.radiopogoda.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach 12 -16 marca 2018 r. słuchać Stacji Radiowej i po usłyszeniu informacji Prowadzącego, jako pierwszy zadzwonić pod numer telefonu podany na antenie Stacji Radiowej [(0-22)4444004]. Koszt połączenia wg cennika operatora. Podając prawidłową odpowiedź na zadane na antenie Stacji radiowej pytanie konkursowe.
2. Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi na antenie Stacji Radiowej, rozstrzyga Prowadzący.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w każdej edycji Konkursu jest aparat fotograficzny Canon IXUS 185 w kolorze srebrnym + zestaw kosmetyków do pielęgnacji „uśmiechu” od Corega. (dalej: „Nagroda Główna”). W każdej edycji Konkursu zostanie rozdana jedna Nagroda Główna.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.
3. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, z którego nadesłano Zgłoszenie (nawiązano połączenie z Organizatorem), o sposobie, miejscu i terminie, odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską.
5. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powierza realizację danej edycji Konkursu prowadzącemu w tym czasie program na antenie Stacji Radiowej, który jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu i zwany jest dalej także „Komisją Konkursową”.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, który jako pierwszy połączył się z Prowadzącym Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. 2 Regulaminu.
3. Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z pkt II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >