Radio Pogoda na święta [REGULAMIN] - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Radio Pogoda na święta [REGULAMIN]

Radio Pogoda na święta [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU „RADIO POGODA NA ŚWIĘTA”

,
REGULAMIN KONKURSU „RADIO POGODA NA ŚWIĘTA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „RADIO POGODA NA ŚWIĘTA” (dalej: „Konkurs”) jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. Finały Konkursu odbywać się będą w dni powszednie (z wyłączeniem sobót i niedziel) o godzinie 8:50 podczas audycji pt. „Pogodny poranek Radia Pogoda” trwającej od godz. 6:00 do 10:00 zwanej dalej łącznie „Audycjami” lub osobno – „Audycją”.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
II. ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) wysyła na adres choinka@radiopogoda.pl zgłoszenie zawierające swoje imię i numer telefonu kontaktowego oraz imię i numer telefonu kontaktowego osoby zgłoszonej („Osoba Zgłoszona”) i uzasadnienie dlaczego właśnie ta osoba zasługuje na nagrodę w postaci żywej choinki („Zgłoszenie”).
2. Laureatem Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Laureat”). W każdej edycji Konkursu biorą w nim udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej w danym dniu.
3. Laureat oraz Osoba Zgłoszona muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję w trakcie tej Audycji oraz odbyć z nim rozmowę.

III. NAGRODY
1. Nagrodą główną dla każdego Laureata, który wraz z Osobą Zgłoszoną odbył z prowadzącym Audycję rozmowę zgodnie z pkt. II ust. 3 Regulaminu, jest jodła kaukaska z dostawą do domu dla Osoby Zgłoszonej o łącznej wartości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
2. Nagrodą pocieszenia dla Laureata są gadżety Radia Pogoda o łącznej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).
3. Nagroda główna i nagroda pocieszenia będą dalej łącznie zwane „Nagrodą”.
4. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia tej rozmowy, przesłać na adres e-mail: choinka@radiopogoda.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko własne oraz Zgłoszonej Osoby, adres zamieszkania, a także adresy pocztowe na jakie ma być przesłana Nagroda, w tym adres Osoby Zgłoszonej, jeśli jest inny niż adres zamieszkania Laureata.
5. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.
6. Nagroda zostanie wysłana na wskazane adresy pocztowe w terminie od dnia 15 grudnia do dnia 22 grudnia 2017 r.
7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Joanna Piłat i Zygmunt Chajzer.
2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Laureata Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Laureatem, jeśli Laureat lub Osoba Zgłoszona nie odbiorą telefonu podczas Audycji.
V. DANE OSOBOWE
1. Zgłaszający i Osoba Zgłoszona podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Zgłaszającym i Osobom Zgłoszonym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że Osoba Zgłoszona nie zgłosi zastrzeżeń do uczestnictwa w Konkursie.
3. Zgłaszający oraz Osoba Zgłoszona wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej ich wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach ich uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
4. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego oraz Osoby Zgłoszonej w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego i Osoby Zgłoszonej żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
5. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
6. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 5 powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.
7. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 5 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.
VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.
4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem i Osobą Zgłoszoną, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Laureat lub Osoba Zgłoszona nie odbiorą połączenia – Laureat traci prawo do nagrody.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >