Radio spełnia marzenia [REGULAMIN] - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » Radio spełnia marzenia [REGULAMIN]

Radio spełnia marzenia [REGULAMIN]

REGULAMIN KONKURSU

,

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „SPEŁNIAMY MARZENIA”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „SPEŁNIAMY MARZENIA” (dalej jako „Konkurs”) rozgrywanego na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „RADIO POGODA” (dalej: Stacja Radiowa).

2. Organizatorem Konkursu jest „GRUPA RADIOWA AGORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003 (zwana dalej: Organizator).

3. Partnerem technologicznym Konkursu jest Maciej Pawłowski prowadzący działalność  gospodarczą pod firmą „RAPID TECHNOLOGIES Maciej Pawłowski” i adresem: ul. Częstochowska 112 lok.1, 26-065 Piekoszów, NIP 9591660861, REGON: 260328644 (dalej: Partner technologiczny).

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub partnerzy Organizatora.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs jest realizowany od 1 listopada 2017 r. w edycjach, których finały będą przeprowadzane w każdy dzień powszedni. Każda edycja Konkursu zwana będzie dalej „Edycją”.

7. Pierwsza Edycja trwa od 1 listopada 2017 r. i kończy się finałem w dniu 2 listopada 2017 r.  Kolejne Edycje trwają od rozpoczęcia finału poprzedniej Edycji do finału Edycji.

8. Konkurs realizowany jest nie dłużej niż do 1 grudnia 2017 r. Organizator może zaniechać dalszej realizacji Konkursu po przeprowadzeniu którejkolwiek z Edycji. O zakończeniu realizacji Konkursu Organizator będzie informować na antenie Stacji radiowej i na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzaniem co najmniej 1 dnia.

9. Konkurs przeprowadzany jest przez komisję wyłonioną przez Organizatora spośród pracowników i współpracowników Organizatora (dalej: Komisja).

10. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas realizacji Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.

4. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. Organizator, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do złożenia określonych oświadczeń oraz odpowiednich dokumentów.

§ 3

Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej (dalej: Zgłaszający) powinien:

a) wysłać krótką wiadomość tekstową (dalej: SMS) pod numer 7256, w treści której Zgłaszający wskaże swoje marzenie, które chciałby aby zostało spełnione przez Organizatora i które spełnia warunki wskazane w ust. 9 litery b) – c) poniżej, wraz z ewentualnym uzasadnieniem,

lub

b) wykonać połączenie na numer *7273 (dalej: Połączenie IVR) i pozostawić wiadomość głosową rozpoczynająca się od słów pogoda, w treści której poda informację na temat marzenia, które chciałby aby zostało spełnione przez Organizatora i które spełnia warunki wskazane w ust. 9 litery b) – c) poniżej, wraz z ewentualnym uzasadnieniem.

2. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowej formy dokonywania zgłoszeń w Konkursie, o czym poinformuje na antenie Stacji radiowej na co najmniej 1 dzień przed jej wprowadzeniem. W takim wypadku wzięcie udziału w Konkursie będzie możliwe także poprzez wysłanie przez Zgłaszającego wiadomości za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.radiopogoda.pl („Zgłoszenie Internetowe”), w treści której Zgłaszający wskaże swoje marzenie, które chciałby aby zostało spełnione przez Organizatora i które spełnia warunki wskazane w ust. 9 litery b) – c) poniżej, wraz z ewentualnym uzasadnieniem, oraz dokonanie opłaty od Zgłoszenia Internetowego  przelewem, kartą płatniczą lub poprzez system płatności PayPal.

3. SMSy, Połączenia IVR i Zgłoszenia Internetowe zwane są dalej łącznie „Zgłoszeniami” lub osobno „Zgłoszeniem”.

4. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 2,46 zł brutto, tj. z należnym podatkiem VAT. Koszt Połączenia IVR wynosi 2,46zł brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia, tj. z należnym podatkiem VAT. Koszt Zgłoszenia internetowego wynosi 2,00 zł brutto za jedno Zgłoszenie internetowe. Organizator nie zwraca Zgłaszającym kosztów przesłania Zgłoszeń.

5. Finał każdej Edycji odbywać się będzie w trakcie jednej z audycji nadawanych na antenie Stacji Radiowej między godziną 07:00 a 18:00. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany audycji, w trakcie której odbywać się będzie finał.

6. W pierwszej Edycji, której finał odbywa się w dniu 2 listopada 2017 r., biorą udział Zgłoszenia nadesłane od godziny 00:00:00 1 listopada 2017 r. do momentu rozpoczęcia finału tej Edycji.   

7. W kolejnych Edycjach biorą udział Zgłoszenia nadesłane od momentu rozpoczęcia finału poprzedniej Edycji do momentu rozpoczęcia finału trwającej Edycji.

8. Moment rozpoczęcia finału każdej Edycji zostanie ogłoszony przez prowadzącego audycję.

9. W  każdej Edycji spośród Zgłoszeń przesłanych zgodnie z warunkami opisanymi w ustępach poprzedzających  Komisja wybiera Zgłoszenie jednego Zgłaszającego (zwanego dalej „Zwycięzcą”), które spełnia następujące warunki:

a) pod względem rodzaju marzenia lub uzasadnienia jego wyboru jest najatrakcyjniejsze lub najśmieszniejsze lub najciekawsze lub najbardziej unikalne i nietypowe;

b) marzenie, o którym mowa w Zgłoszeniu lub związany z jego specyfiką sposób dostarczenia są możliwe do dostarczenia przy uwzględnieniu specyfiki i zasięgu działalności Organizatora;

c) marzenie, o którym mowa w Zgłoszeniu lub związany z jego specyfiką sposób dostarczenia nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

10. Do Zwycięzcy prowadzący audycję z finałem Edycji wykona połączenie telefoniczne, powiadamiając go o wybraniu jego Zgłoszenia i przyznanej nagrodzie oraz poprosi o krótką wypowiedź na antenie Stacji Radiowej. Odebranie połączenia telefonicznego od prowadzącego audycję z finałem Edycji i odbycie z nim rozmowy stanowi jedną z przesłanek nabycia prawa do Nagrody.

11. Zgłaszający, przesyłając Zgłoszenie, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora, nieodpłatnie, krótkich wiadomości tekstowych oraz połączeń telefonicznych (w tym automatycznych) zawierających informacje oraz treści marketingowe dotyczące Konkursu.

12. W przypadku, gdy Zgłaszający chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości i połączeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym  powinien wysłać SMS-a o treści: „ZP.STOP” na numer 80166 (SMS jest bezpłatny), w następstwie którego Organizator zaniecha, w terminie 24 godzin od otrzymania SMSa, wiadomości tekstowych oraz połączeń telefonicznych zawierających treści marketingowe (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy techniczne niezależne od Organizatora). Wysłanie SMS-a o treści: „ZP.STOP” nie wpływa na udział Zgłaszającego w Konkursie.

§ 4

Nagrody

1. Nagrodą dla Zwycięzcy jest zapewnienie przez Organizatora realizacji marzenia wskazanego przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu lub, wedle wyboru Komisji, nagroda pieniężna w kwocie,  która w ocenie Komisji jest wystarczająca na pokrycie kosztów realizacji marzenia wskazanego przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu (dalej: Nagroda). W danej Edycji może zostać przewidziana dodatkowa nagrody dla Zwycięzcy. O dodatkowej nagrodzie Organizator informować będzie na antenie Stacji radiowej.

2. Decyzja Komisji w przedmiocie wyboru rodzaju przyznanej Zwycięzcy Nagrody jest ostateczna.

3. Aby otrzymać Nagrodę Zwycięzca, który odbył z prowadzącym audycję rozmowę, o której mowa w § 3 ust. 10 regulaminu jest zobowiązany podać Partnerowi Technologicznemu dane niezbędne do wydania Nagrody oraz przekazać dowód zapłaty podatku od nagród, w przypadku zaistnienia podstaw do jego zapłaty. W celu zebrania powyższych informacji i do momentu ich uzyskania Partner Technologiczny będzie wykonywał połączenia telefoniczne do Zwycięzcy co najmniej raz dziennie przez okres dwóch tygodni począwszy od dnia finału Edycji, w której Komisja wybrała Zgłoszenie Zwycięzcy, pod numer telefonu, z którego Zwycięzca wysłał SMS lub wykonał Połączenie IVR. O obowiązku zapłaty podatku Partner Technologiczny powiadomi Zwycięzcę drogą telefoniczną i poda Zwycięzcy adres e-mail, na który Zwycięzca prześle dowód zapłaty podatku. Dane i dowód, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być przekazane przez Zwycięzcę w ciągu dwóch tygodni od dnia finału Edycji, w której Komisja wybrała Zgłoszenie Zwycięzcy, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

4. Nagrody rzeczowe i pieniężne zostaną wysłane przez Organizatora w ciągu 4 tygodni od dnia przekazania danych i dowodu, wskazanych w ustępie poprzedzającym. Nagrody polegające na innych świadczeniach ze strony Organizatora zostaną zapewnione w terminie wskazanym przez Organizatora, a przypadającym w ciągu 4 tygodni od dnia przekazania danych i dowodu, wskazanych w ustępie poprzedzającym.

5. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich Zwycięzcom.

6. Organizator nie odpowiada za zmianę podanego przez Zwycięzcę adresu lub innych danych, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

§ 6

Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Uczestnik, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia a także eksploatacji odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia ani z artystycznego wykonania uczestnika w zakresie określonym w niniejszym paragrafie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępie poprzedzającym nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

6. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z treści Zgłoszenia oraz artystycznego wykonania uczestnika w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

§ 7

Dane osobowe

1. Uczestnicy Konkursu, którzy dokonują zgłoszeń w sposób wskazany w § 3 ust. 1, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Partnera Technologicznego do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, zebrania Zgłoszeń, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Partner Technologiczny. Partner Technologiczny w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie tych danych osobowych Organizatorowi w zakresie danych kontaktowych Zwycięzców (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w celu wydania Nagród.

3. Uczestnicy Konkursu, którzy dokonują zgłoszeń w sposób wskazany w § 3 ust. 2, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, zebrania Zgłoszeń, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest Organizator. Organizator w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie tych danych osobowych Partnerowi Technologicznemu w zakresie danych Zgłaszających (imię i numer telefonu) w celu informowania o Konkursach i wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 3.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

6. Partner Technologiczny oraz Organizator informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przysłaniu SMSa do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem której uczestnicy przesyłają Zgłoszenia ani za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

4. Prowadzący audycję z finałem Edycji wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego ze Zgłaszającym, o którym mowa w § 3 ust. 10 regulaminu (5 sygnałów).

5. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >