"Fundusz Wczasów Pogodowych" [REGULAMIN KONKURSU] - Radio Pogoda - słuchaj radia
Strona główna » „Fundusz Wczasów Pogodowych” [REGULAMIN KONKURSU]

„Fundusz Wczasów Pogodowych” [REGULAMIN KONKURSU]

REGULAMIN KONKURSU „Fundusz Wczasów Pogodowych”

,
REGULAMIN KONKURSU
„Fundusz Wczasów Pogodowych”

REGULAMIN KONKURSU

„FUNDUSZ WCZASÓW POGODOWYCH”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Organizatorem konkursu „Fundusz Wczasów Pogodowych” (dalej: „Konkurs”) jest „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w  dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.}
 2. 2. Fundatorem Nagród głównych w Konkursie jest Organizator.
 3. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon „Radio Pogoda”, zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie „Stacją Radiową”.

 4. 4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 26.06.2017 r. do dnia 28.08.2017 r., z wyłączeniem dnia 15.08.2017 r., od poniedziałku do piątku, tj. w czterdziestu pięciu edycjach.

 5. 5. W każdej edycji przeprowadzone zostaną dwa etapy Konkursu – pierwszy etap składać się będzie z dwóch półfinałów, drugi etap składać się będzie z finału, w następujących godzinach:

– I półfinał każdej edycji Konkursu („Półfinał I”) od godziny 7:00 do 8:00,

– II półfinał każdej edycji Konkursu („Półfinał II”) od godziny 8:00 do 9:00,

– finał każdej edycji Konkursu („Finał”) od godziny 9:00 do 10:00.

 1. 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

 2. 7. Każdy uczestnik Konkursu, który wziął udział w Konkursie i otrzymał Nagrodę nie może ponownie brać udziału w Konkursie. Laureat Półfinału I (określony w pkt. II ust. 2 Regulaminu), nie może wziąć udziału w Półfinale II.

 3. 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

 4. 9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

 1. 1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) musi zadzwonić w czasie trwania Półfinału I lub Półfinału II na numer telefonu podany przez Prowadzącego Audycję – 22 444 40 04 (koszt wg. taryfy operatora). W każdym półfinale Konkursu udział wezmą dwie pierwsze osoby, które dodzwonią się na podany wyżej numer telefonu, spełniają wymagania nałożone niniejszym regulaminem i udzielą odpowiedzi na pytania Prowadzącego Audycję, zadawane na zasadach opisanych w ust. 5 i 6 poniżej.

 2. 2. W każdej edycji Konkursu, to jest każdego dnia realizacji Konkursu, przeprowadzane są dwa półfinały (wskazane w pkt. I ust. 4 Regulaminu), w których wyłoniona zostaje para laureatów (po jednej osobie z Półfinału I i z Półfinału II) („Laureaci”).

 3. 3. Laureaci półfinałów danej edycji Konkursu biorą udział w Finale odbywającym się w tym dniu realizacji Konkursu. W trakcie audycji z Finałem, Prowadzący Audycję będzie próbował połączyć się z dwójką Laureatów w celu przeprowadzenia Finału. Laureaci muszą śledzić audycję z Finałem tego samego dnia Konkursu i odebrać telefon od Prowadzącego Audycję w trakcie tej audycji.

 4. 4. Spośród Laureatów każdej edycji Konkursu, którzy wezmą udział w Finale, wyłaniany jest jeden zwycięzca dziennej edycji Konkursu („Finalista”).

 5. 5. Prowadzący – zarówno w czasie Półfinału I, Półfinału II, jak i Finału – zadaje dwójce Zgłaszających (w półfinałach) lub Laureatów (w finałach) pary pytań (każdej osobie po jednym pytaniu z pary). Ten ze Zgłaszających bądź Laureatów, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane mu pytanie wygrywa dany etap Konkursu wówczas, gdy drugi Zgłaszający lub Laureat udzieli błędnej odpowiedzi lub nie odpowie na zadane mu pytanie z tej samej pary pytań. Zgłaszający bądź Laureat zostanie poinformowany o przejściu do Finału lub wygranej w Finale na antenie przez Prowadzącego Audycję.

 6. 6. Jeżeli obaj Zgłaszający lub Laureaci odpowiedzą poprawnie bądź niepoprawnie, lub nie udzielą żadnej odpowiedzi na daną parę pytań, Prowadzący Audycję zadaje kolejną parę pytań, aż do wyłonienia Laureatów (w półfinałach) lub Finalisty (w finałach).

 7. 7. Jeśli w trakcie audycji z Finałem Prowadzącemu Audycję nie uda się dodzwonić do jednego z Laureatów, drugi Laureat zostaje uznany za zwycięzcę Konkursu (Finalistę). Jeśli żaden z Laureatów nie odbierze telefonu od Prowadzącego Audycję, Finał w danej edycji Konkursu nie odbywa się, a Nagroda przepada.

III.NAGRODY

 1. 1. Nagrodą główną w Konkursie dla każdego zwycięzcy Finału (Finalisty) jest voucher na jeden pobyt dla jednej osoby w hotelu Dolina Charlotty Resort&Spa w terminie 12 – 19 listopada 2017 roku (tj. na 7 (siedem) nocy) o wartości 1995 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto („Nagroda główna”). Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie.

 2. 2. Łącznie w okresie realizacji Konkursu wydanych zostanie 45 (słownie: czterdzieści pięć) Nagród głównych opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 7 Regulaminu.

 3. 3. Nagrodą pocieszenia dla Laureata, który wziął udział w Finale, lecz nie wygrał Nagrody głównej jest jeden ciśnieniomierz.

 4. 4. Nagrody główne i nagrody pocieszenia zwane są łącznie dalej „Nagrodami” lub „Nagrodą”.

 5. 5. Aby otrzymać Nagrodę uczestnik Konkursu, który został poinformowany na antenie w trakcie audycji z Półfinałem lub Finałem, że otrzymuje Nagrodę, jest zobowiązany nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia emisji tej audycji, przesłać na adres e-mail: kontakt@radiopogoda.pl dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli inny niż adres zamieszkania.

 6. 6. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

 7. 7. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3 powyżej.

 8. 8. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję z Konkursem.

V. DANE OSOBOWE

 1. 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

 2. 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 3. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 4. 4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. AUTORSKIE PRAWA POKREWNE

 1. 1. Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas półfinałów lub Finału oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

 2. 2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z artystycznego wykonania Zgłaszającego w celach i na zasadach przewidzianych w ustępach powyżej.

 3. 3. Korzystanie z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 2. 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 3. 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 4. 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 5. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

 2. 2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.

 3. 3. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów).

 4. 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 5. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Tagi

Najpopularniejsze

Zobacz więcej >